Disclaimer

Functioneren van deze website. MM-REAL stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor MM-REAL een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. MM-REAL vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Informatie op deze website. MM-REAL stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor MM-REAL de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden we u aan om contact op te nemen met een MM-REAL om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze MM-REAL adviseurs, waarbij al uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat MM-REAL niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen. Copyright. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij MM-REAL en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en MM-REAL in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van MM-REAL. Ingeval van een inbreuk opde rechten van intellectuele eigendom van MM-REAL en/of haar leveranciers, behoudt MM-REAL zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. Verwijzingen en hyperlinks. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MM-REAL, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van MM-REAL, waarbij de website binnen de kaders van MM-REAL verschijnt) aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt MM-REAL zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen. Nieuwe ontwikkelingen. De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Al onze objecten zijn in samenwerking met, S-Real Klagenfurt, Dolomitenbank Lienz, Volksbank, Christa Schedifka Immobilien Maria Wörth, Kolmsteinreal Millstatt, Remax, Alpenliving Bad Gastein.